พัฒนาศักยภาพบุคลากร

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการวัยทำงาน

เยี่ยมเสริมพลัง HL เขต 10

 

เยี่ยมเสริมพลัง Health Leader เขต 10


 

ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์วัยทำงาน